Godstrafiken

Godstrafik vid Valla station
Valla var en av de större godsstationerna längs stambanan under de tidiga åren. Den dominerande utlastaren vid stationen var Kantorps gruvor i Sköldinge. 1885 lastades 17 222 ton malm ut från stationen. 4 422 ton utgjordes av skogsprodukter. Bilden visar utlastningsplatsen från den såg som låg intill järnvägsstationen.

Enligt publikationen  ”Statens Jernvägstrafik” för år 1896. lastade Valla station ca 19 ton per dag detta år.

Avsänt och anlänt gods åren 1865 – 1885 i 1000 ton

1865: 18 000 ton
1876: 15 700 ton
1885: 26 900 ton

Efter år 1885 minskar tonnaget från Valla station eftersom man då bygger Kantorps station (Sköldinge) dit naturligt all malmlastning flyttas.

Några av de industrier som utnyttjade järnvägen i Valla var:
Walla Ångsåg
Byggdes någongång under 1880-talet

Valla Tröskmaskiner
Som vid starten 1883 hette F:a Aug Olssons Kastmaskiner och 1910 ändrade namn till VallaTröskmaskiner. Industrin flyttades från Valla i mitten på 1960-talet. Ett 60-tal anställda berördes av detta.

GW Sjöstrands Snickerifabrik
Startade 1893 och lades ned under 1960-talet

AB Walla Spis- och knäckebrödsfabrik
Grundad 1912. Upphörde 1948

Knut Johanssons Vagnfabrik
Grundad 1919. Levererade 1931 bland annat 75 handkärror till SJ. Upphörde ?

Valla Cementgjuteri
Grundat 1920. Tillverkade cementplattor, rör, gångbaneplattor m.m. upphörde 1976.

Tegelbruks AB Walla-Katrineholm
Fabriken grundades 1898. Tillverkningen ökade år från år.  Tillbyggnader skedde år 1906, 1908, 1911 och 1913. 1916-17 byggdes även ett tegelbruk i Sköldinge. År 1931 sysselsatte företaget i Valla 110 personer och var därmed samhällets största industri. Tegelbruket hade ett eget industrispår som gick via Parkgatan ner till godskajen. Industrispåret slopades i och med att transporterna mer och mer överfördes till lastbil. Idag finns det inte längre kvar. Tillverkningen upphörde 1972 då alla anläggningar revs. VSJS återkommer med mer information om Tegelbruket i Walla.
 
Till Valla station gick linbanor med malm från de närbelägna gruvlavarna vid Stavs Gruvor norr om byn och Kantorps gruvor öster om byn. VSJS återkommer med mer information om gruvdriften som berörde Valla.